Výroba tepla, s. r. o.

Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. vznikla 01. 04. 2016 a to rozdelením pôvodnej spoločnosti Služby pre bývanie, s. r. o. na dve samostatné spoločnosti – Služby pre bývanie, s. r. o. a Výroba tepla s. r. o. 

V súčasnosti spoločnosť Výroba tepla, s. r. o. zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a teplej vody v prevažnej časti mesta Trenčín. Teplo na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplá úžitková voda (TÚV) sa dodáva do vyše 12 tisíc bytov. Okrem toho je zabezpečovaná dodávka tepla na ÚK a TÚV podnikateľským subjektom do nebytových priestorov, administratívnych budov a priestorov, školských zariadení, kultúrnych a športových objektov, objektov sociálnej starostlivosti a iným subjektom.

Vážime si dôveru mesta Trenčín, pre ktoré zabezpečujeme komplexnú starostlivosť všetkých mestských tepelných zdrojov a technológií a vykonávame komplexné rekonštrukcie viacerých z nich.

Prevádzkujeme sústavu tepelných zariadení až po odberné miesta, ktorú tvorí:

54

domových
kotolní

21

blokových
kotolní

4

výhrevne

48

odovzdávacích
staníc tepla

Vďaka systémovému prístupu, komplexnej a koncepčnej činnosti manažmentu sa vytvorili ekonomické, technické a organizačné podmienky pre transformáciu tepelného hospodárstva na efektívne a ekologické, udržateľné hospodárstvo. Základnou požiadavkou bolo vytvoriť moderný, a prevádzkovo spoľahlivý stav strojnotechnologického zariadenia kotolní, tepelných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla. Nedeliteľnou súčasťou tejto požiadavky bolo vytvoriť podmienky pre meranie a fakturáciu vyrobeného tepla a TÚV. V súčasných ekonomických podmienkach sa naša spoločnosť orientuje na využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Naša vízia

Z pohľadu budúcnosti ak majú po nás existovať ešte ďalšie generácie, bez obnoviteľných zdrojov energie to nie je možné. Obnoviteľný zdroj energie je buď neobmedzený alebo prirodzene sa obnovujúci (slnko, voda, vietor, geotermálna energia). Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú jedným z najdynamickejších segmentov energetiky. 

Naša spoločnosť Výroba tepla s.r.o. sa môže charakterizovať ako vysokoúčinný dodávateľ tepla s rešpektom na enviromentálne hladiská. Dôraz kladieme na ekológiu, trvalo udržateľné, obnoviteľné zdroje energie a efektívnosť celého systému. Investujeme do nových technológií, preferujeme inovatívne, udržateľné riešenia s využívaním solárnych panelov, či tepelných čerpadiel. Pre nás všetkých, výrobcov aj spotrebiteľov, je to nielen veľkou príležitosťou, ale aj výzvou k zvyšovaniu energetickej nezávislosti, či vzniku nových pracovných miest. 

V našom strategickom prístupe sa stále viac prejavuje celoeurópsky trend obnoviteľných zdrojov energie. Tento ekologický trend sa stal u nás neoddeliteľnou súčasťou plánovacích dokumentov. Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie dopytu je jednou z našich základných priorít. Naše smerovanie je v súčinnosti s národnými a regionálnymi stratégiami s ohľadom na príslušné smernice a európske politiky týkajúce sa energie.

Pre dosiahnutie enviromentálnych cieľov, ktoré si kladieme všetci v celoeurópskom význame za cieľ, je potrebné ale tiež šetriť s energiou, správať sa zodpovedne tak na strane výroby, ako aj na strane spotreby. 

Naša pridaná hodnota je tiež v poskytovaní služby poradenstva pre zákazníkov v oblasti úspor energií, znižovanie nákladov v bytových a nebytových priestoroch.