Centrálne tepelné zdroje

Vďaka systémom centrálnych zdrojov tepla (CZT) nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci  CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie. 
 
Naša spoločnosť má prioritný záujem byť vysokoúčinným dodávateľom tepla obnoviteľnými zdrojmi. 

Do modernizácie systémov CZT výrazne investujeme a chceme v modernizácii pokračovať. Táto diverzifikácia zdrojov je aktuálna najmä v súčasnej dobe, kedy ceny primárnych energií a ich vývoj je nepredvídateľný. Dôraz pri investovaní kladieme na ekológiu a efektívnosť celého systému. Čím ďalej, tým viac sa aj u nás prejavuje celoeurópsky trend obnoviteľných zdrojov energie. Svet dnes prechádza na Smart systémy CZT 4. generácie. Jednoducho povedané, kumulovať a skladovať v tepelnej infraštruktúre teplo z rôznych zdrojov, vrátane obnoviteľných, z rôznych prevádzok, teplo, ktoré dnes uniká do ovzdušia. A toto dokážu len centrálne systémy. 
 
Medzi hlavné výhody CZT môžeme zahrnúť:

  • spoľahlivosť,
  • komfort,
  • bezpečnosť,
  • ekológiu,
  • komplexné služby,
  • dodávku tepla za prijateľnú cenu.

SPOĽAHLIVOSŤ
V systéme CZT máme ako výrobca tepla zakomponované všetky technické prvky, ktoré dokážu vždy dodávať teplo a TÚV odberateľom. Rizikové prvky (napr. čerpadlá, kotle a pod.) sú prispôsobené tak, aby aj v prípade poruchy bola zabezpečená dodávka tepla. Automatické riadenie, či už diaľkovo alebo autonómne je dnes pre nás štandardom. 

KOMFORT
Zákazník, odberateľ tepla zo systému CZT má v každej chvíli zabezpečenú dodávku tepla a TÚV.

BEZPEČNOSŤ
Výrobcovia tepla v rámci CZT sú viazaní pri svojej činnosti zákonmi a inými predpismi a musia pravidelne vykonávať revízie zariadení, atesty o hospodárnej prevádzke, musia dodržiavať bezpečnosť pri práci a ďalšie normatívne predpisy, lebo zariadenia na výrobu tepla sú tzv. „vyhradené zariadenia“. Pravidelnými kontrolami sa rizikovým stavom predchádza.

EKOLÓGIA
V centrálnych zdrojoch musia byť nainštalované prvky, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia, pričom ich efektívnosť sa prejavuje najmä pri veľkých zdrojoch.
Využívanie obnoviteľných zdrojov. Len pri CZT sa dá plne nasadiť a efektívne využívať biomasa, kogenerácia - výroba tepla a elektriny súčasne, čo dnes maximálne podporuje aj EÚ.
Centrálne zdroje na výrobu tepla rešpektujú všetky enviromentálne hľadiská. Z enviromentálneho hľadiska sú pre centrálne zdroje tepla v zmysle platných legislatívnych noriem stanovené prísne hodnoty emisných limitov a ich dodržiavanie je pravidelne kontrolované. Aby výrobcovia tepla mohli stanovené hodnoty dodržať, museli sme investovať nemalé finančné prostriedky do moderných technológií.

KOMPLEXNÉ SLUŽBY
Ako výrobca tepla v systémoch CZT zabezpečujeme nepretržitú poruchovú službu (havarijnú službu), ktorá operatívne zasahuje a stará sa, aby lokálne poruchy boli operatívne odstránené. Sme viazaní dodržiavať štandardy kvality dodávky tepla, ktoré sú stanovené Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Kvalita dodávky tepla z individuálnych domových kotolní nie je viazaná na žiadne legislatívne normy, čo pre odberateľov tepla z týchto kotolní znamená, že nie sú chránení pred nekvalitnou dodávkou.

U nás sú zavedené aj ďalšie služby – poradenstvo pre zákazníkov v oblasti úspor energií, znižovanie nákladov v domoch na tepelnú energiu a pod. Toto všetko má už zákazník v cene tepelnej energie.

  Späť na hlavnú stránku