Voda

Spoločnosť Výroba tepla, s. r. o. zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a teplej vody v prevažnej časti mesta Trenčín. Teplo na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplá úžitková voda (TÚV) sa dodáva do vyše 12 tisíc bytov v Trenčíne.

Okrem toho je zabezpečovaná dodávka tepla na ÚK a TÚV podnikateľským subjektom do nebytových priestorov, administratívnych budov a priestorov, školských zariadení, kultúrnych a športových objektov, objektov sociálnej starostlivosti a iným subjektom.

Prevádzkujeme sústavu tepelných zariadení až po odberné miesta, ktorú tvoria domové kotolne, blokové kotolne, výhrevne a odovzdávacie stanice tepla.

Výhrevňa je energetický zdroj relatívne väčších rozmerov, napojený na rozsiahlejšiu sieť primárnych a sekundárnych tepelných rozvodov, v ktorých sa produkuje teplo pre účely zásobovania v určitej časti obce, mesta.

Bloková kotolňa je zdroj menšieho rozsahu, z ktorého je teplo dodávané priamo do rozvodov zásobovaných objektov, z pravidla niekoľko bytových domov.

OST je Odovzdávajúca stanica tepla. Je to tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo z primárneho okruhu dodávky tepla odovzdávané sekundárnemu okruhu dodávky tepla, kde sa dodané teplo odovzdáva nielen na vykurovanie, ale aj na ohrev TUV. Odkiaľ sú potrubia vedené k jednotlivým odberateľom. Ľudsky známejší je výraz „výmenníková stanica“.

KOST je v podstate technologicky to iste, ako OST. Najpodstatnejší rozdiel je vo veľkosti. KOST pripravuje teplo na vykurovanie a teplo na ohrev TUV v bytovom dome, bytovom bloku, a teda v menšom rozsahu ako OST. Šetria náklady na dopravu tepla, tým že postačujú 2 potrubia primárneho rozvodu a až priamo na mieste sa dodané teplo delí na ohrev UK a ohrev TUV, na rozdiel od OST.

Všetky tieto zariadenia a technológie sú diaľkovo monitorované centrálnym dispečingom.

OKRUH SÍDLISKA JUH

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Západná 3115
 • Západná 3116
 • J. Halašu 2520
 • Šmidkeho 2521
 • Šmidkeho 2522
 • Saratovska 2523
 • Západna 2636
 • Západna 2637
 • Saratovská 2638
 • Saratovská 2715

VÝHREVŇA

 • Liptovská 6698

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (KOST)

 • Liptovská DSS 3134
 • Šmidkeho 2606/1
 • Šmidkeho 2424/20
 • Šmidkeho 2423/18
 • Šmidkeho 2654/16
 • Šmidkeho 2650/15
 • Západná 2501

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

 • Kyjevská 2472
 • M. Bela 2475
 • Východná 2480
 • M.Bela 2439
 • Halalovka 2445
 • Halalovka 2479
 • Východna 2616
 • Liptovská 2716
 • T. Vansovej 2717