Zoznam zdrojov tepla v Trenčíne

Spoločnosť Výroba tepla, s. r. o. zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a teplej vody v prevažnej časti mesta Trenčín. Teplo na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplá úžitková voda (TÚV) sa dodáva do vyše 12 tisíc bytov v Trenčíne.

Okrem toho je zabezpečovaná dodávka tepla na ÚK a TÚV podnikateľským subjektom do nebytových priestorov, administratívnych budov a priestorov, školských zariadení, kultúrnych a športových objektov, objektov sociálnej starostlivosti a iným subjektom.

Prevádzkujeme sústavu tepelných zariadení až po odberné miesta, ktorú tvoria domové kotolne, blokové kotolne, výhrevne a odovzdávacie stanice tepla.

Výhrevňa je energetický zdroj relatívne väčších rozmerov, napojený na rozsiahlejšiu sieť primárnych a sekundárnych tepelných rozvodov, v ktorých sa produkuje teplo pre účely zásobovania v určitej časti obce, mesta.

Bloková kotolňa je zdroj menšieho rozsahu, z ktorého je teplo dodávané priamo do rozvodov zásobovaných objektov, z pravidla niekoľko bytových domov.

OST je Odovzdávajúca stanica tepla. Je to tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo z primárneho okruhu dodávky tepla odovzdávané sekundárnemu okruhu dodávky tepla, kde sa dodané teplo odovzdáva nielen na vykurovanie, ale aj na ohrev TUV. Odkiaľ sú potrubia vedené k jednotlivým odberateľom. Ľudsky známejší je výraz „výmenníková stanica“.

KOST je v podstate technologicky to iste, ako OST. Najpodstatnejší rozdiel je vo veľkosti. KOST pripravuje teplo na vykurovanie a teplo na ohrev TUV v bytovom dome, bytovom bloku, a teda v menšom rozsahu ako OST. Šetria náklady na dopravu tepla, tým že postačujú 2 potrubia primárneho rozvodu a až priamo na mieste sa dodané teplo delí na ohrev UK a ohrev TUV, na rozdiel od OST.

Všetky tieto zariadenia a technológie sú diaľkovo monitorované centrálnym dispečingom.

Spoločnosť Výroba tepla, s. r. o. zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a teplej vody v prevažnej časti mesta Trenčín. Teplo na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplá úžitková voda (TÚV) sa dodáva do vyše 12 tisíc bytov v Trenčíne.

Okrem toho je zabezpečovaná dodávka tepla na ÚK a TÚV podnikateľským subjektom do nebytových priestorov, administratívnych budov a priestorov, školských zariadení, kultúrnych a športových objektov, objektov sociálnej starostlivosti a iným subjektom. 

Prevádzkujeme sústavu tepelných zariadení až po odberné miesta, ktorú tvoria domové kotolne, blokové kotolne, výhrevne a odovzdávacie stanice tepla.

Výhrevňa je energetický zdroj relatívne väčších rozmerov, napojený na rozsiahlejšiu sieť primárnych a sekundárnych tepelných rozvodov, v ktorých sa produkuje teplo pre účely zásobovania v určitej časti obce, mesta. 

Bloková kotolňa je zdroj menšieho rozsahu, z ktorého je teplo dodávané priamo do rozvodov zásobovaných objektov, z pravidla niekoľko bytových domov. 

OST je Odovzdávajúca stanica tepla. Je to tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo z primárneho okruhu dodávky tepla odovzdávané sekundárnemu okruhu dodávky tepla, kde sa dodané teplo odovzdáva nielen na vykurovanie, ale aj na ohrev TUV. Odkiaľ sú potrubia vedené k jednotlivým odberateľom. Ľudsky známejší je výraz „výmenníková stanica“. 

KOST je v podstate technologicky to iste, ako OST. Najpodstatnejší rozdiel je vo veľkosti. KOST pripravuje teplo na vykurovanie a teplo na ohrev TUV v bytovom dome, bytovom bloku, a teda v menšom rozsahu ako OST. Šetria náklady na dopravu tepla, tým že postačujú 2 potrubia primárneho rozvodu a až priamo na mieste sa dodané teplo delí na ohrev UK a ohrev TUV, na rozdiel od OST. 

Všetky tieto zariadenia a technológie sú diaľkovo monitorované centrálnym dispečingom.

Okruh sídliska Juh

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Západná 3115
 • Západná 3116
 • J. Halašu 2520
 • Šmidkeho 2521
 • Šmidkeho 2522
 • Saratovska 2523
 • Západna 2636
 • Západna 2637
 • Saratovská 2638
 • Saratovská 2715

VÝHREVŇA

 • Liptovská 6698

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (KOST)

 • Liptovská DSS 3134
 • Šmidkeho 2606/1
 • Šmidkeho 2424/20
 • Šmidkeho 2423/18
 • Šmidkeho 2654/16
 • Šmidkeho 2650/15
 • Západná 2501

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

 • Kyjevská 2472
 • M. Bela 2475
 • Východná 2480
 • M.Bela 2439
 • Halalovka 2445
 • Halalovka 2479
 • Východna 2616
 • Liptovská 2716
 • T. Vansovej 2717

OKRUH SIHOŤ

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Študentská 1641
 • Nálepková 1684

VÝHREVŇA

 • Považská 1713

KOMPAKTNÁ ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA (KOST)

 • Opatovská 675/45

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

 • Švermová 1630
 • Nábrežná 1636
 • Turkovej 1731
 • Turkovej 6359
 • Gagarinova 6358
 • Žilinská 639
 • Clementisova 712
 • Sibírska 714
 • Považská 1713

Okruh SOBLAHOVSKÁ

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Krátka 2412
 • Bezručova 2418
 • Beckovská 1189

VÝHREVNE

 • Beckovská 3124
 • 28. októbra 3058

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (KOST)

 • Legionárska 660/47
 • Legionárska 655/41
 • Beckovská 1186/15
 • Beckovská 1186/17
 • Beckovská 1184/3
 • Beckovská 1188
 • 28. októbra 1179/30
 • 28. októbra 1177/43
 • 28. októbra 1176
 • Inovecká 1145
 • Inovecká 1146
 • Inovecká 1147/48
 • Dlhé Hony 1160
 • Inovecká 1142
 • Inovecká 1143
 • Inovecká 1144

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

 • Inovecká 1140
 • 28.októbra 1174

Okruh MESTO STRED

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Horný Šianec 3494
 • Piaristická 271

OKRUH ZÁMOSTIE

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Bavlnárska 1778
 • Duklianských Hrdinov 881
 • Piešťanska 2137

DOMOVÉ KOTOLNE

 • Zlatovská 1967
 • Veľkomoravská 1176

OKRUH NOVINY

BLOKOVÁ KOTOLŇA

 • J. Zemana 2349
  Späť na hlavnú stránku